Infrahead AS

Infrahead AS påtar seg oppdrag innenfor fagområdene samferdselsteknikk, kommunalteknikk og arealplanlegging, med hovedvekt på:

  • Byggeplaner for riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger
  • Parkeringsplasser, atkomstløsninger og utomhusanlegg
  • Offentlige og private vann- og avløpsanlegg
  • Overvannsløsninger basert på fordrøyning og infiltrasjon
  • Reguleringsplaner for offentlige og private veganlegg, samt tomtefelter, næringsutvikling etc.

 

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar