Samferdselsteknikk

Infrahead AS utfører prosjektering av det meste innen riksveger, fylkesveger, kommunale- og private veger. Vi prosjekterer også tilstøtende anlegg som torg, plasser, parkerings- og terminalanlegg.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad om ramme- og igangsettingstillatelse, stikningsdata, byggeledelse og "as built"-dokumentasjon.

Våre tjenester omfatter også slikt som 3D-visualisering av prosjekter, masseberegninger, kostnadsberegninger, støyberegninger og planlegging av støyskjerming, planlegging og lysberegning av veglysanlegg, tegning og beregning av støttemurer mv.

Vi benytter moderne 3D-programvare fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY G-prog.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen samferdsel og vegplanlegging.

Et lite utvalg av disse prosjektene er gjengitt nedenfor:

Rv 25 Ålstad øst - Balke, Hamar/Løten: Reguleringsplan og byggeplan for ca 3000 meter gang- og sykkelveg. Busslommer. Avkjørselssanering. Støyskjerming. Oppdrag for Statens vegvesen.

Navneberget Boligfelt, Stange: Byggeplan for ca 1000 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Stange kommune.

Fv 166 Brenneriroa - Veenskrysset, Løten: Reguleringsplan og byggeplan for omlegging av ca 1200 meter veg, samt etablering av ca 1500 meter gang- og sykkelveg. Oppdrag for Statens vegvesen.

Aslak Boltsgata x Stormyrvegen, Hamar: Byggeplan for etablering av rundkjøring. Plasstøpt støttemur. Oppdrag for Aslak Bolts gate Eiendom AS.

Boligfelt Bjerkodden, Bærum: Byggeplan for ca 300 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Axer Eiendom AS.

Fv 216 Solvinvegen, Stange: Byggeplan for ca 1500 meter gang- og sykkelveg. Oppdrag for Stange kommune.

Basterudvegen, Stange: Reguleringsplan og byggeplan for ca 650 meter fortau. Oppdrag for Statens vegvesen / Stange kommune.

Atkomstveg Scandic hotell, Gardermoen: Byggeplan for ca 200 meter atkomstveg, rundkjøring. Oppdrag for Gardermoen Parkering Eiendom AS.

Boligfelt Rudstein - Nyborg, Nittedal: Byggeplan for ca 1100 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Solgard Utvikling AS.

Atkomstveg Olrud City: Byggeplan for ca 200 meter atkomstveg og gang- og sykkelveg. Oppdrag for AS Olrudgården.

Boligfelt Berg Vestre, Løten: Byggeplan for ca 550 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Kvæken Eiendom AS.

Boligfelt Svalestien, Ås: Byggeplan for ca 320 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Akershus Eiendomsutvikling / Skanska AS.

Enggata med sidegater, Hamar: Byggeplan for ca 900 meter / 13 kvartaler med gate. Oppdrag for Hamar kommune.

Løten sentrum: Byggeplan for ca 200 meter gate og ca 200 meter veg. Parkeringsplass. Oppdrag for Statens vegvesen.

Meierigården, Løten: Utomhusplan for forretnings- og leilighetsbygg. Parkering, atkomst, drenering, VA. Oppdrag for FP Entreprenør AS.

Stange Bruk, Stange: Utomhusplaner for to utbyggingstrinn med forretnings- og kontorbygg. Parkering, atkomst, drenering, VA. Oppdrag for Lindbo AS.

Jernbanemuseet, Hamar: Byggeplan for totalt ca 2,4 kilometer jernbane fordelt på to byggetrinn, inkl. 5 sporveksler. Oppdrag for Jernbaneverket, Norsk Jernbanemuseum.

Skolevegen, Stange: Byggeplan for omlegging av ca 440 meter veg. Oppdrag for Stange kommune.

Næringsområde Nydal Øst, Ringsaker: Plan for massedisponering av nytt næringsområde. Oppdrag for AS Olrudgården.

Stange Bruk BT1/BT2, Stange: Utomhusplan for forretningsbygg. Oppdrag for Lindbo AS.

Meierigården, Løten: Utomhusplan for forretnings- og leilighetsbygg. Oppdrag for FP Entreprenør AS.

Trafikksikkerhetsplan, Elverum: Trafikksikkerhetsplan for Elverum kommune perioden 2002-2012. Oppdrag for Elverum kommune.

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar