Arealplanlegging

Infrahead AS utarbeider reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv. Vi lager også reguleringsplaner og driftsplaner for massetak.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan med tekniske planer for terrengforming, veger og VA, illustrasjonsplaner med 3D-modeller og snitt, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, eventuelle støyberegninger og planlegging av tiltak m.v.

Vi benytter moderne dataverktøy fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Reguleringsplaner leveres på nyeste Sosi-format for innlesing i kommunale kartdatabaser etc.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen arealplanlegging.

Et lite utvalg av disse prosjektene er gjengitt nedenfor:

Rv 25 Ålstad øst - Balke, Hamar/Løten: Reguleringsplan og byggeplan for ca 3000 meter gang- og sykkelveg. Busslommer. Avkjørselssanering. Støyskjerming. Oppdrag for Statens vegvesen.

Fv 166 Brenneriroa - Veenskrysset, Løten: Reguleringsplan og byggeplan for omlegging av ca 1200 meter veg, samt etablering av ca 1500 meter gang- og sykkelveg. Støyskjerming. Støttemur. Oppdrag for Statens vegvesen.

Fv 193 Basterudvegen, Stange: Reguleringsplan og byggeplan for ca 650 meter fortau. Støttemurer. Oppdrag for Statens vegvesen / Stange kommune.

Martodden, Hamar: Teknisk grunnlag veger for reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Planområde ca 400 da. Ca 6 kilometer veganlegg. Kryssomlegginger. Fotgjengerunderganger. Oppdrag for Hamar kommune.

Navneberget boligfelt, Stange: Reguleringsendring for ca 200 meter atkomstveg. Oppdrag for Stange kommune.

Aslak Bolts gate, Hamar: Teknisk grunnlag reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Ca 1,6 kilometer veganlegg inkl. 3 rundkjøringer. Oppdrag for Hamar kommune.

Fv21 Byflatvegen, Ringsaker: Reguleringsplan og byggeplan for ca 650 meter gs-veg Lillebørke – Ånnerudvegen. Oppdrag for Statens vegvesen.

Toneheim folkehøgskole: Teknisk grunnlag for reguleringsplan utarbeidet av Hamar kommune. Ca 430 meter lang strekning av Rv 25 inkl. rundkjøring, samt interne atkomstveger og parkeringsanlegg. Oppdrag for Toneheim folkehøgskole.

Børstad Idrettspark, Hamar: Teknisk grunnlag veganlegg for revidering av reguleringsplan. Ca 90 meter atkomstveg og ca 140 meter. Fullkanalisert kryss med Furnesvegen. Diverse gang- og sykkevegforbindelser. Oppdrag for Hamar kommune. 

Boligfelt Skytta, Nittedal: Teknisk grunnlag reguleringsplan for boligfelt med 9 eneboliger. Ca 300 meter kommunal veg. Ca 350 meter VA-anlegg. Oppdrag for Sameiet Markerud.

Boligfelt Gimle, Stange: Reguleringsplan for boligfelt med 34 boenheter. Byggeplan for veger og utomhusarealer, tomtearrondering, vann og avløp. Støyberegning. Oppdrag for Nordbolig Innlandet AS.

Fv 508 Sentralgården – Rokkerud, Våler: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for ca 2,5 kilometer gang- og sykkelveg. Oppdrag for Våler kommune.

Rv 210 Vestmo – Kavlerud, Våler: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for ca 1,1 kilometer gang- og sykkelveg. Oppdrag for Våler kommune.

Hamar Næringspark Gålåsholmen: Reguleringsplan med teknisk grunnlag for næringsområde på ca 370 da. Oppdrag for Gålåsholmen AS.

E-post:  | Tel: 62511000 | Faks: 62511001 | Adresse: Skolegata 12, 2317 Hamar